Diving Travel Network allmänna villkor för paketresor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan resenär och medlem i Svenska Resebyråföreningen Diving Travel Network AB med organisations Nr. 556734-6712 (i det följande ”arrangören”). För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören per mail och med bifogade bilagor uttryckligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid erlagt anmälningsavgiften. För Diving Travel Networks resor gäller att alla bokningar är att betrakta som tillfälliga tills anmälningsavgiften är erlagt. I och med detta har resenären bekräftat bokningen och accepterat arrangörens allmänna och särskilda resevillkor.

Särskilda betalningsvillkor: Särskilda betalningsvillkor kan förekomma när dessa har uttryckligen framgått av bokningsbekräftelsen. I detta fall blir avtalet bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. Särskilda betalningsvillkor medför inga andra ändringar i resevillkoren förutom just tidpunkt för betalning av resans pris.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Generella betalningsvillkor gäller för anmälningsavgiften  3000 kr inom 8 dagar och slutlikvid senast 45 dagar före avresan. Vid köp av endast flygresa ska betalning erläggas i samband med biljettering.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

• Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2

• Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 60 dagar före avresa skall resenären
erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2

• Vid avbeställning 60 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.2

Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Diving Travel Network AB för delar av resan som ej utnyttjas. Återbetalning sker ej till resenärer som ej avslutar resan, vilket skälet än må vara.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. DYKRESOR

11.1 Omständigheter under pågående dykresa
På grund av arrangemangets karaktär kan det förekomma speciella omständigheter som medför ändringar i den exakta färdplanen. Arrangemangets färdplan måste ibland ändras på grund av dåligt väder, myndighetsbeslut. evakuering av skadad eller sjuk deltagare eller andra eventualiteter som Diving Travel Network AB eller dess samarbetspartner ej råder över. Att resa på denna typ av resa innebär att acceptera vissa omständigheter. I och med att anmälan skett accepterar resenären detta faktum. Diving Travel Network eller dess underleverantörer förbehåller sig rätten att företa ändringar av för arrangemanget gällande färdplan, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål. Resenären har ingen rätt till ersättning efter dylika ändringar av färdplan.

11.2 Dyksäkerhet.
Du som reser med oss på en dykresa är utbildat dykare och har ett dykcertifikat utfärdat av någon av de godkända utbildningsorganisationerna PADI, CMAS, SSI, IANTD, GUE …med flera. Det är viktigt att du följer de råd och anvisningar som ges av dykguiderna samt respekterar lokala lagar och regler. Därför vill vi hänvisa till Säkerhetsregler vid dykning vilka återfinns på slutet av dessa sidor.

11.3 Ansvarsbegränsning
Ändringar i färdplanen kan göras för att anpassa resan till omständigheterna. Vid deltagares sjukdom eller olycksfall, ombord eller iland, som kräver evakuering och/eller hemsändande av deltagare vilar betalningsansvaret för dessa tjänster helt hos deltagaren själv. Diving Travel Network AB råder resenär å det starkaste att teckna rese – och olycksfallsförsäkring för att täcka kostnader i en dylik situation. Om deltagaren inte har tecknat sådan försäkring, vilar betalningsansvaret fortfarande på deltagaren och Diving Travel Network AB avsäger sig allt ansvar.

11.4 Resenärens ansvar
Våra arrangemang kräver olika nivå av dykkvalifikationer. Det är viktigt att resenär uppfyller kravet på certifikat och dykerfarenhet för arrangemanget. Ansvaret vilar på kunden att innan bokning av arrangemanget kontrollera att kvalifikationskravet uppfylls. Dykning kan under vissa omständigheter vara direkt farligt för utövaren. Djupa dyk och starka strömmar är faktorer som kräver större erfarenhet hos dykaren. Det är resenärens ansvar att bedöma om det är lämpligt för honom/henne att delta i den aktuella aktiviteten.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Säkerhetsregler vid Dykning (källa: PADI)

1. Upprätthålla god mental och fysisk form för dykning och undvika påverkan av alkohol och droger, upprätthålla dykfärdigheter och sträva efter att öka dem genom vidareutbildning, samt repetera kunnande under kontrollerade förhållanden efter uppehåll i dykningen.

2. Vara välbekant med mina dykplatser. Om inte, bör jag skaffa information från annan, väl informerad, källa. Om förhållandena på dykplatsen är sämre än de jag är van vid bör jag uppskjuta dyket eller välja en annan dykplats med bättre förhållanden. Jag bör endast deltaga i dykning som motsvarar min utbildning och erfarenhet.

3. Använda komplett, väl underhållen och pålitlig dykutrustning som jag är van vid och kontrollera passform och funktion inför varje dyk. Jag bör ej låta någon person som inte är certifierad låna min utrustning. Vidare skall jag alltid använda dykväst (även vid torrdräkts-dykning) och UV-manometer vid apparatdykning. Jag inser också det berättigade kravet att alltid använda alternativ luftförsörjning och lågtrycksinflator vid all apparatdykning. Ej genomföra dykning som inte tillåter direkt vertikal uppstigning till ytan, exempelvis penetreringsdykning, om jag inte är rätt utbildad för detta.

4. Noga lyssna på genomgångar och anvisningar samt respektera råd från den/de som övervakar min dykning. Jag är medveten om att ytterligare utbildning är nödvändig för att delta i speciella dykaktiviteter, dykning i andra geografiska områden, samt efter perioder utan dykaktiviteter som överskrider sex månader.

5. Noga upprätthålla parsystemet under all dykning. Planera all dykning, inklusive kommunikation, metod för att återfinna varandra samt nödfallsprocedurer.

6. Hålla mig välbekant med dyktabellerna. Utföra all dykning med direktuppstigning, samt räkna in en säkerhetsmarginal. Medföra utrustning för att övervaka tid och djup under vattnet. Begränsa största dykdjup till min utbildnings- och erfarenhetsnivå. Göra uppstigning med högst 18 m/minut.

7. Alltid ha neutral flytkraft. Justera viktbelastning vid ytan för neutral flytkraft utan luft i dykvästen. Bibehålla neutral flytkraft under vattnet. Ha positiv flytkraft för simning och vila i ytan. Hålla vikter fria för snabb frigöring samt skaffa positiv flytkraft i pressade situationer under dykning.

8. Andas rätt under dykning. Aldrig hålla andan eller snålandas under dykning med komprimerad luft, samt undvika överdriven hyperventilering vid snorkeldykning. Undvika överansträngning vid och under ytan. Utföra alla dyk inom mina begränsningar.

9. Använda båt, boj eller annan flytkraftshjälp vid ytan, när så är möjligt.

10. Känna till och följa gällande lagar, föreskrifter, fiskeregler och dykflaggsbestämmelser. Jag har läst ovanstående regler för säker dykning och har fått mina frågor besvarade på ett tillfredsställande sätt.

Somdykare förstår du innebörden och betydelsen av dessa vedertagna säkerhetsregler. Dessa regler är uppställda för din egen säkerhet och att du kan utsätta dig för fara om du inte följer dem när du dyker.