Diving Travel Network allmänna villkor för paketresor

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan medlem i Svenska Resebyråföreningen Diving Travel Network AB med organisations Nr. 556734-6712 (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan även kompletterande eller särskilda villkor gälla. Särskilda villkor anges i Resfakta eller i direkt anslutning till uppgifter om den bokade resan och på första sidan av bokningsbekräftelsen.

 1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
–   transport och
–   inkvartering eller
–   någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nöd­vändiga för resans genom­förande samt, om förhållan­dena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flyg­platser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medrese­närerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.
1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.
1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.
1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

1.2.12. Arrangörens researrangemang kan kräva olika nivå av dyk-kvalifikationer. Det är viktigt att resenär är uppmärksam på de av arrangören angivna nivå på certifikat och dykerfarenhet för arrangemanget. Ansvaret vilar på kunden att innan bokning eller direkt efter mottagande av bekräftelse, kontrollera att resans kvalifikationskrav uppfylls av resenär.

1.2.13. Hälsa och dykning. Dykning kräver god hälsa. Det är viktigt att resenären har god hälsa och är frisk. Ansvaret ligger på resenären att kontrollera sin hälsa. Resenär som har fyllt 45 år rekommenderas att göra en hälsokontroll för dykning innan resan. Formulär att ta med till läkare för hälsokontroll finns i följande länk.  https://divingtravel.se/medicform.pdf

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter beträffande paketresan i broschyr och resfakta, inbegripet Internet, ingår i avtalet.
Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i resfakta eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.
Beträffande resor med Diving Travel Network; Det är viktigt att skilja på allmänna villkor och särskilda villkor för olika arrangemang.
Diving Travel Networks specialresor, gruppresor, dykkryssningar kan ha villkor som avviker från dessa allmänna villkor eller allmän information på hemsidan. Den information som i första hand gäller är alltid den information som lämnas i Resfakta och skickas till resenär tillsammans med bokningsbekräftelsen.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet. Dessa avgifter kan ändras utan förvarning och med kort varsel. Ändringar ligger utanför researrangörens ansvar.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.
1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.
1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.
1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Diving Travel Network säljer inte egna försäkringar utan enbart förmedlar försäkringar från andra försäkringsbolag som då blir part med kund i försäkringsavtalet.
1.3.12.  Arrangören inkluderar endast lån av 12 liter flaskor och vikter i paketresan. Dyk-utrustning utöver 12 liter flaskor och vikter, som kunden önskar att hyra på plats, behöver emellertid förmedlas av arrangören (av praktiska skäl) till den lokala leverantören. Arrangören ansvarar inte för fel och brister på utrustningen. Reklamation om fel och brister ska därför alltid göras på plats hos den lokala leverantören.

 1.4. Avtalets ingående

1.4.1.  Avtalet blir bindande för parterna när arrangören per mail och med bifogade bilagor uttryckligen bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift. För Diving Travel Networks resor gäller att alla bokningar är att betrakta som tillfälliga tills resenär betalat anmälningsavgift. Kundens betalning gäller samtidigt som godkännande av arrangörens resevillkor.

1.4.2. Erlägger resenären inte slutbetalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor. Särskilda avbeställningsvillkor i det fall det förekommer, framgår av bokningsbekräftelsen och/eller separat Resfakta. Om inget annat anges som särskilda villkor, gäller Diving Travel Networks allmämma avbeställningsvillkor enligt paragraf 3.1.2. om resenärens rätt att avbeställa resan. 

 1. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 • ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
 • ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn,landnings och startavgifter.
 • ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.
2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person om detta sker inom tidsanvisningar för betalningsvillkoren. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan och att angivna ändringsavgifter betalas. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa framgår av särskilda villkor i resfakta som skickas med bokningsbekräftelsen.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

 

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. Förändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:

 • häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
 • delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda en likvärdig paketresa.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3  Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.
2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

 1. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.
3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resan. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Diving Travel Networks kompletterande villkor för avbeställning.
Följande kompletterande villkor gäller som allmänna avbeställningsvillkor. Om inget annat anges i bokningsbekräftelsen eller i det medföljande ResFakta, gäller följande allmänna villkor för alla resor med Diving Travel Network.  Betalning av resan sker i två omgångar. Första betalningen oavsett storlek är alltid en anmälningsavgift. Den andra betalningen är slutbetalning av resan.
Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2.

Vid avbeställning senare än 90 dagar, men tidigare än 60 dagar före avresa skall resenären
erlägga 60 % av resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2.

Vid avbeställning 60 dagar eller senare före avresa skall resenären betala hela resans pris samt eventuella tillkommande kostnader enligt 3.1.2

Då en resa påbörjats sker ingen återbetalning från Diving Travel Network AB för delar av resan som ej utnyttjas. Återbetalning sker ej till resenärer som ej avslutar resan, vilket skälet än må vara.

 

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.
3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.
3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.
3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.
3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet/avbeställningsförsäkringen hos försäkringsbolaget. I detta fall är Diving Travel Network ej part i avtalet.  Det är försäkringsbolaget där avbeställningsförsäkring har tecknats som är part i avtal med resenär.

 1. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.
4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.
4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.
4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.
4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än en månad från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.
4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

 1. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för resenärens specialutrustning, mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtals­slut­ande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

 1. Tvister
  6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän dom­stol.

 

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.

Tilläggsvillkor
1- Dykkryssningar (Liveaboards)
På grund av arrangemangets karaktär kan det förekomma speciella omständigheter som medför ändringar i det exakta förannonserade rutten. Kryssningens färdplan måste ibland ändras på grund av dåligt väder, myndighets beslut. evakuering av skadad eller sjuk deltagare eller andra eventualiteter som Diving Travel Network AB eller dess samarbetspartner kan ej råda över. Diving Travel Network och dess underleverantörer förbehåller sig rätten att företa ändringar av för arrangemanget gällande färdplan, men gör alltid detta med deltagarens bästa som mål.

2- Dykcertifikat.
Du som reser med oss på en dykresa, ska kunna uppvisa ett dyk-certifikat som är utfärdat av någon av de godkända utbildningsorganisationerna PADI,CMAS, SSI, IANTD, GUE …med flera. Det är viktigt att du följer de råd och anvisningar som ges av dykguiderna samt respekterar lokala lagar och regler.

3- Resenärens ansvar
Våra olika arrangemang kräver olika nivåer av dyk-erfarenhet och utbildning. Det är viktigt att resenär uppfyller det angivna kvalifikationskravet samt tar hänsyn till våra rekommendationer. Ansvaret vilar på kunden att innan bokning av arrangemanget kontrollera att kvalifikationskravet uppfylls. Dykning kan under vissa omständigheter vara ansträngande för utövaren. Djupt dyk och starka strömmar är faktorer som kräver större erfarenhet av dykaren.

4- Allmänna hälsoråd
Som dykare bör du känna till att dykning under vissa förhållanden kan vara mycket ansträngande. Det är viktigt att du som bokar resan har normal hälsa.  Ansvaret ligger på resenären att kontrollera sin hälsa.  Vi kräver inget hälsointyg men om du känner att du behöver göra en hälsokontroll, finner du formulär för det i följande länk.

https://divingtravel.se/medicform.pdf